§ 32 Detaljplan Fröjel Göstavs 1:19, 1:47 och 1:57. Utställning

Utskrivet från: http://gotland.se/42147
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 32
Detaljplan Fröjel Göstavs 1:19, 1:47 och 1:57. Utställning

AU § 27
- Byggnadsnämnden 2008-12-10, § 216
- Ledningskontoret 2009-01-12

Byggnadsnämnden har för granskning ställt ut förslag till detaljplan för ett område som omfattar Göstavs 1:19, 1:47 och 1:57 i Fröjel och vars syfte är att möjliggöra avstyckning av mellan 15 och 20 småhustomter. Området ingår i planprogrammet för Eksta-Fröjelkusten. Områdena är privatägda och exploatören ansvarar för genomförandet av planen. Kommunen upprättar förbindelsepunkt för vatten- och spillvattennätet. Exploateringsavtal ska upprättas innan planen antas. Planen ska antas av byggnadsnämnden.

Ledningskontoret har föreslagit att planförslaget ska lämnas utan erinran.

Kommunstyrelsens beslut ­

­

  • Planförslaget lämnas utan erinran.

    Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

    ­
  • Register