§ 33 Exploateringsavtal för Göstavs 1:19 och 1:57

Utskrivet från: http://gotland.se/42146
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 33
Exploateringsavtal för Göstavs 1:19 och 1:57

AU § 28
KS2008/621-25
- Tekniska nämnden 2008-12-17, § 382
- Ledningskontoret 2009-01-15

Tekniska nämnden har framlagt förslag till avtal för exploateringen av områdena Göstavs 1:19 och 1:57 i Fröjel som enligt förslag till detaljplan ska avstyckas i mellan 15 och 20 tomter för småhusbebyggelse. För genomförandet av planen svarar exploatörerna som därför ställer en säkerhet på 400 000 kr. Området ska anslutas till kommunens vatten- och avloppsnät.

Ledningskontoret har föreslagit att avtalsförslaget ska godkännas.

Kommunstyrelsens beslut ­

  • Upprättat förslag till exploateringsavtal med Johan Boberg, Bernt Kviberg och Filmbyrån Bernt Kviberg AB för Fröjel Göstavs 1:19 och 1:57 godkänns.

  • Register