§ 35 Ändring av taxan för parkeringsavgifter

Utskrivet från: http://gotland.se/42144
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 35
Ändring av taxan för parkeringsavgifter

AU § 31
KS2008/614-04
- Tekniska nämnden 2008-12-17, § 349
- Ledningskontoret 2009-01-21
 

Tekniska nämnden har beslutat bestämmelser om parkering (avgifter och tids­begränsning) i Visby. Nämnden har vidare behandlat frågan om kriterier och avgifter för boendeparkering.

Områdena närmast utanför innerstaden har indelats i två zoner, zonerna 2 och 3, där för parkering i zon 2 avgift uttas dagtid under 11 veckor juni-augusti och i zon 3 avgift dagtid fr.o.m. påbörjad timme 2 under hela året – ej söndagar. Avgiften ska vara 3 kr per timme. Inom zon 1, som utgörs av Stora torget och Södertorg, gäller tidsbegränsning men avgiftsfrihet.

Med anledning av tekniska nämndes beslut och förslag har ledningskontoret redogjort för tekniska nämndens befogenhet som trafiknämnd och framlagt förslag till ändring av den taxa för parkeringsavgifter som infördes genom beslut av kommunfullmäktige 27 mars 2003. Tekniska nämndens förslag innebär en lägre avgift, 3 kr per timme, än den taxan anger (5 kr per timme).

Taxans nuvarande lydelse : För det fall tekniska nämnden, såsom nämnd för trafikfrågor, finner att trafiken behöver ordnas genom uttag av en avgift för rätten att parkera på sådana offentliga platser som står under Gotlands kommuns förvaltning och som upp­låtits för parkering ska avgift uttas enligt typ 1. Typ 1-avgift innebär 5 kr/timme, 35 kr/dygn, 200 kr/vecka och 350 kr/två veckor, alla dagar dygnet runt.

­Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 

 • Taxan för parkeringsavgifter ska ha följande lydelse.

   

  För rätten att parkera på offentlig plats, som står under Gotlands kommuns förvaltning och som upplåtits för parkering, ska avgift uttas enligt typ 1. Typ 1 innebär högst 5 kronor per timme, 35 kronor per dygn, 200 kronor per vecka och 350 kronor per två veckor, som mest alla dagar dygnet runt.

  Trafiknämnden medges rätt att själv bestämma avgiftsuttagets storlek utifrån syftet att ordna trafiken varvid avgifterna får differentieras.­

  Avgift för boendeparkeringstillstånd ska betalas enligt följande:

  Parkeringsavgift årskort, 12 månader…………….2 500 kr

  Parkeringsavgift månadskort…………………….…250 kr

  Förnyelse under perioden…………………………..300 kr

  Avslag på ansökan………………………………….300 kr

  Vid boendeparkering ska ingen parkeringsavgift betalas.

  Funktionshindrade som beviljats särskilt parkeringsillstånd är befriade från parkeringsavgift vid parkering på plats reserverad för funktionshindrade.

  Samtliga regler om avgift för parkering ska samlas i en gemensam avgiftstaxa för parkering på offentlig plats.

   

  ­
 • Register