§ 36 Motion. Arbete för unga vuxna med funktionshinder

Utskrivet från: http://gotland.se/42143
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 36
Motion. Arbete för unga vuxna med funktionshinder

AU § 33
KS2005/0530-10
- Motion 2005-12-12
- Barn- och utbildningsnämnden 2006-04-05, § 18
- Ledningskontoret 2007-08
- Arbetsutskottet 2007-09-04, § 232
- Ledningskontoret 2009-01-27

Brittis Benzler m.fl. ( V ) har i motion yrkat att kommunen aktivt ska verka för att öka möjligheterna för unga vuxna med funktionshinder att komma ut på arbets­marknaden, att en plan för detta upprättas och att medel för lönebidrags­anställ­ningar avsätts, samt att det, genom Desideriagymnasiet och IV-Trojaborg, erbjuds fler ungdomar praktik med sikte på en kommunal anställning.

Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit att motionen ska tillstyrkas. Nämnden verifierar svårigheterna för ungdomar och unga vuxna ( 20 – 29 år ) att få fotfäste på dagens arbetsmarknad. Med individuell planering och samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer för inrättande av anställning med lönebidrag skulle förut­sätt­ningarna för att denna grupp skulle få sysselsättning på arbetsmarknaden öka.

I avvaktan på resultatet av den pågående utredningen om konsekvenserna för kommunen av förändringarna inom arbetsmarknads­politiken återremitterade arbetsutskottet ärendet till ledningskontoret (§ 232/2007 ). När sedan ansvaret för de arbetsmarknadspolitiska insatserna överfördes till socialnämnden remitterades motionen också dit.

Socialnämnden har tillstyrkt att kommunen aktivt ska arbeta för att öka unga vuxnas möjligheter på arbetsmarknaden. Socialnämnden föreslås få i uppdrag att utreda behovet av centrala medel för lönebidragsanställningar.

Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska anses besvarad med dess utlåtande. Däri redogörs för den nya arbetsmarknadspolitiken och arbetsförmed­lingens roll. Kontoret konstaterar att båda nämnderna ansett det angeläget att arbeta för den aktuella gruppens möjligheter på arbetsmarknaden. Socialnämnden bör, med sitt ansvar för arbetsmarknadsfrågor, vara den nämnd som svarar för samarbetet med arbetsförmedlingen. När det gäller förslaget om att inrätta fler anställningar med lönebidrag hänvisas till förvaltningsvisa beslut.

­
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Motionen bifalls på så sätt att Gotlands kommun ska arbeta aktivt för att öka möjligheterna för unga vuxna med funktionshinder att komma ut på arbets­marknaden, att en plan görs för detta och att samverkan ska ske med gymnasieskolan när det gäller praktikplatser.

  • Register