§ 37 Motion. Måltidsdrycken Fun Light

Utskrivet från: http://gotland.se/42142
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 37
Motion. Måltidsdrycken Fun Light

AU § 34
KS2008/0398-83
- Motion 2008-09-15
- Socialnämnden 2008-10-29, § 119
- Ledningskontoret 2009-01-15
 

Björn Jansson ( S ) har i motion föreslagit att kommunen inte ska tillhandahålla drycken Fun Light, vilket sker inom äldreboendena, utan ersätta den med en produkt som innehåller naturliga ämnen.

Socialnämnden har avstyrkt förslaget och hänvisat bl.a. till Livsmedelsverkets rekommendationer och önskvärdheten av att begränsa sockerintaget.

Ledningskontoret instämmer i bedömningen och kompletterar med uppgiften att godkända sötningsmedel i Sverige är dem som SCF (EU:s vetenskapliga kommitté) och Livsmedelsverket godkänt.

Arbetsutskottet har föreslagit att motionen ska avstyrkas.

Yrkande :

 • Björn Jansson ( S ) yrkade att motionen skulle tillstyrkas.

   

  Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Björn Janssons yrkande och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för arbetsutskottets förslag. NEJ för Björn Janssons yrkande. 8 ledamöter röstade ja: Lars Thomsson ( c ), Eva Gahnström ( c ), Per-Olof Jacobsson ( c ), Gustaf Hoffstedt ( m ), Inger Harlevi ( m ), Bror Lindahl ( fp ), Kjell Skalberg ( c ) och ordföranden Lena Celion ( m ). 7 ledamöter röstade nej : Björn Jansson ( s ), Eric Martell ( s ), Åke Svensson ( s ) , Lilian Virgin ( s ), Hanna Westerén ( s ), Bo Björkman ( s ), Brittis Benzler ( v ). Kommunstyrelsen hade således bifallit arbetsutskottets förslag.

  ­Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 • Motionen avslås.

   

 • Register