§ 38 Motion. Förbättrad kollektivtrafik till hamnen i Visby

Utskrivet från: http://gotland.se/42141
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 38
Motion. Förbättrad kollektivtrafik till hamnen i Visby

AU § 36
KS2008/401-51
- Motion ink 2008-09-15
- Tekniska nämnden 2008-12-17, § 377
- Ledningskontoret 209-01-16

Brittis Benzler m.fl. ( V ) har i motion föreslagit att det ska bli möjligt att utnyttja kollektivtrafiken i anslutning till färjornas avgång och ankomst och att även lands­bygdstrafikens turer ska anpassas bättre till färjorna och att fler linjer ska få anslutning under icke högsäsong, höst-vinter och vår. Förslag i detta syfte föreslås utarbetas.

Tekniska nämnden har föreslagit att motionen ska anses besvarad med dess yttrande. Där redogörs för de åtgärder som vidtagits för att förbättra anpassningen. Mot bakgrund av kostnaderna för att ansluta de flesta av landsbygdstrafikens linjer till färjornas tidtabell bör man, i samband med den nya trafikförsörjningsplanen, i riktlinjer klargöra vilka turer som ska anslutas. Kollektivtrafik till hamnen förut­sätter ytterligare medel; förslag kommer att utarbetas i samband med sommartid­tabellen 2009 i Visby och hösten 2009/2010.

Ledningskontoret anser det angeläget att förbättra anslutningsmöjligheterna och försöken som planeras för kommande sommar vara positiva. Motionen föreslås besvarad med tekniska nämndens yttrande.

­Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Motionen anses besvarad med tekniska nämndens yttrande.

  • Register