§ 41 Medborgarförslag: Riv upp beslutet om användningen av vinsten vid försäljningen av Borgen

Utskrivet från: http://gotland.se/42138
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 41
Medborgarförslag: Riv upp beslutet om användningen av vinsten vid försäljningen av Borgen

AU § 39
KS2008/503
- Medborgarförslag 2008-11-05
- Kommunfullmäktige 2008-11-24, § 151
- Ledningskontoret 2009-01-13
 

Bertil Hägg och Ingrid Johansson har i medborgarförslag föreslagit att beslutet* om att använda vinsten från försäljningen av Borgen till kultur ska rivas upp och pengarna i stället användas till vård, omsorg och skola.

* Kommunfullmäktige 2008-09-15, § 98

Kommunfullmäktige har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen.

Ledningskontoret har föreslagit att ärendet ska återföras till kommunfullmäktige och att vinsten från försäljningen av föreningshuset Borgen inte ska reserveras för särskilt ändamål, varken kultur eller vård, skola och omsorg. Frågan om särskilda satsningar ska behandlas i ordinarie planeringsprocess.

Arbetsutskottet har föreslagit dels att kommunstyrelsen ska föreslå att beslutet upphävs, dels att medborgarförslaget därmed ska anses besvarat.

Yrkande :

li>Björn Jansson ( S ) yrkade att arbetsutskottets förslag skulle avslås.

  • Bror Lindahl ( fp ) yrkade att ärendet skulle återremitteras.

    Ordföranden ställde proposition på frågan om ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras och förklarade sig anse att kommunstyrelsen beslutat återremittera det.

    ­Kommunstyrelsens beslut

     

  • Ärendet återremitteras.
  • Register