§ 42 Verksamheten med medborgarförslag

Utskrivet från: http://gotland.se/42137
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 42
Verksamheten med medborgarförslag

AU § 42
- Kommunfullmäktige 2007-12-18, § 60
- Ledningskontoret 2009-01-23, reviderat 2009-02-17
 

Kommunfullmäktige beslöt i april 2004 att utnyttja möjligheten i kommunallagen att ge kommunmedlemmarna initiativrätt i form av s.k. medborgarförslag. Det skedde genom en tillfällig ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning. Bakgrunden var den s.k. Demokratigruppens rapport. Efter av ledningskontoret gjord utvärdering ( kommunstyrelsen § 375/2006 ) beslöt kommunfullmäktige i december 2006 att förlänga försöksverksamheten med medborgarförslag ytterligare 2 år, t.o.m. 31 december 2008. Då skulle också den möjlighet utnyttjas som införts i kommunallagen att överlåta medborgarförslaget till nämnd.

Ledningskontoret har nu föreslagit att initiativrätten slutligt ska införas i Gotlands kommun. Under hela försöksperioden har drygt 300 förslag inkommit, varav 138 under 2008. Drygt hälften av förslagen under försöket avser verksamheten inom tekniska nämnden. Kontoret hänvisar till att medborgarförslag ligger i linje med ambitioner i det regionala utvecklingsprogrammet.

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget och uppdragit åt ledningskontoret att utarbeta förslag om ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning, eftersom § 30 a som nu reglerar verksamheten upphörde att gälla vid årsskiftet.

­Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 

 • Systemet med medborgarförslag behålls och i kommunfullmäktiges arbetsordning införs en ny §, 30 a av följande lydelse:

   

  30 a § Den som är folkbokförd i Gotlands kommun får väcka ärende hos kommunfullmäktige (medborgarförslag). Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag .

  Medborgarförslaget skall inges på blankett som tillhandahålls av kommunen och vara egenhändigt undertecknat.

  Medborgarförslag väcks genom att det ges in till kommunstyrelsens kansli eller inlämnas till kommunfullmäktiges presidium vid ett fullmäktige­sammanträde
  .

  Fullmäktige har möjlighet att överlåta ärende till kommunstyrelsen eller berörd nämnd.

  När ett medborgarförslag, som inte överlåtits, beretts färdigt, skall förslagsställaren underrättas om när det ska behandlas.

  Kommunstyrelsen skall till kommunfullmäktige två gånger varje år redovisa medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen bör göras vid kommunfullmäktiges sammanträden i februari och augusti .

 • Register