§ 44 Handlingsplan för kommunövergripande internationellt arbete 2009

Utskrivet från: http://gotland.se/42135
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 44
Handlingsplan för kommunövergripande internationellt arbete 2009

AU § 43
KS2009/46-10
- Ledningskontoret 2009-01-19

Kommunstyrelsen har, i enlighet med den av kommunfullmäktige antagna strategin för interregionalt arbete, att årligen fastställa handlingsplan för det internationella arbetet.

Ledningskontoret har framlagt förslag till handlingsplan för det kommun­övergripande internationella arbetet 2009 och föreslagit att den ska antas.

Kontoret har också framlagt också rapport över verksamheten 2008.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Handlingsplanen för 2009 antas.

  • Rapporten över det internationella arbetet 2008 läggs till handlingarna.

  • Register