§ 46 Bokslutskommuniké

Utskrivet från: http://gotland.se/42133
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 46
Bokslutskommuniké

Au § 62

Till handlingarna lades kommunikén över bokslutet 2008, som visade ett samlat överskott på 37 mnkr sedan vid arbetsutskottets sammanträde tillstyrkta nedskriv­ningar av fastigheter gjorts.

Register