§ 47 Ekonomisk rapport

Utskrivet från: http://gotland.se/42132
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 47
Ekonomisk rapport

- Ledningskontoret 2009-02-24
Ekonomidirektör Göran Gyllenkrok redogjorde för ekonomisk rapport per januari 2009 och ledningskontorets bedömning att hittills vidtagna åtgärder var tillräckliga för att uppväga ett underskott som, p.g.a. fortlöpande försämrade prognoser över skatteinkomsterna, bedömdes uppgå till 51 mnkr.

Till handlingarna lades också ledningskontoret PM om styr- och planerings­förutsättningar för den strategiska planen 2010-2012.

Register