§ 48 Användning av biogas

Utskrivet från: http://gotland.se/42131
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 48
Användning av biogas

AU § 46
KS2009/89-40
- Ledningskontoret 2009-02-18

Ledningskontoret har upprättat förslag till regional strategi och förslag till kommunal handlingsplan för att stimulera införandet av biogas som fordons­bränsle på Gotland och i den kommunala verksamheten.

Utvecklingsdirektören Per Lindskog och tekniske direktören Bertil Klintbom redogjorde för ärendet.

Jäv:
Arvid Mickelåker (C), anförde jäv och deltog inte vid behandlingen av ärendet.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Med de ändringar som framkom under överläggningen antas upprättade förslag till dels regional strategi för införande av biogas på Gotland, dels kommunal handlingsplan för införande biogas som fordonsbränsle.
    ­
  • Ledningskontoret får i uppdrag att i samarbete med tekniska förvaltningen upprätta en projektorganisation för genomförande av handlingsprogrammet och upphandling av biogas som fordonsbränsle.
  • ­

    Register