§ 49 Detaljplan Västerhejde Vibble 1:79 m.fl. Utställning

Utskrivet från: http://gotland.se/42130
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 49
Detaljplan Västerhejde Vibble 1:79 m.fl. Utställning

AU § 47
- Byggnadsnämnden 2008-12-10, § 215
- Ledningskontoret 2009-02-06

Byggnadsnämnden har för granskning överlämnat förslag till detaljplan för fastig­heten Västerhejde Vibble 1:79, ett område vid norra avtagsvägen till Kneippbyn – Högklint, där också GotlandsMusiken har sina lokaler. Syftet är att reglera befintlig bebyggelse och att möjliggöra byggande av villkor. Sammanlagt innehåller förslaget 32 tomter, varav fyra är bebyggda. Tomterna ska anslutas till kommunalt VA. Planen ska antas av kommunfullmäktige och exploateringsavtal upprättas dessförinnan.

Samrådet har inneburit att tre tomter tagits bort; bl.a. två – som också är buller­störda - för att skapa ett sammanhängande naturområde längs Högklints­vägen. Länsstyrelsen har bl.a. ansett att, helst åtta tomter, skulle tas bort för att skapa förutsättningar för bibehållen biologisk mångfald, närmst hylsnejlikans fortlevnad.

Efter en redogörelse för bl.a. MKB:n, miljökonsekvensbeskrivningen, och synpunkter under samrådet har ledningskontoret föreslagit att planförslaget ska tillstyrkas men att det, inför antagandet av planen, ska förtydligas på vissa angivna punkter.

Kommunstyrelsens beslut

  • Med synpunkten att det bör­ framgå som en tydlig ambition att den planerade bebyggelsen ska utformas så att energiförbrukningen blir så låg som möjligt och att miljövänliga uppvärmningsalternativ ska eftersträvas tillstyrks förslaget till detaljplan.

  • Register