§ 51 Försäljning av Innerstaden 1:28

Utskrivet från: http://gotland.se/42128
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 51
Försäljning av Innerstaden 1:28

AU § 49
KS2008/617-25
- Tekniska nämnden 2008-12-17, § 358
- Ledningskontoret 2009-01-30
­­ Tekniska nämnden har föreslagit att fastigheten Innerstaden 1:28 ska säljas till ägaren av fastigheterna Hotellet 10 och 12, Home Properties AB. Företagets önskemål att få köpa del av fastigheten Innerstaden 1:2, som nu disponeras för Frihetens uteservering, föreslås inte tillmötesgås med hänvisning till lednings­systemen i området.

Ledningskontoret har inte något att erinra mot tekniska nämndens förslag.

Kommunstyrelsens beslut

  • Gotlands kommun är beredd ­att sälja fastigheten Visby Innerstaden 1:28 under förutsättning att nuvarande markanvändning i detaljplanen ändras från parkmark till kvartersmark.

  • Byggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra den nämnda planändringen.

  • Kommunen är inte beredd att sälja del av fastigheten Innerstaden 1:2.­
  • Register