§ 52 Ändring av taxa för parkeringstillstånd m.m.

Utskrivet från: http://gotland.se/42127
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 52
Ändring av taxa för parkeringstillstånd m.m.

AU § 50
KS2008/488-51
- Tekniska nämnden 2008-10-22, § 282
- Ledningskontoret 2009-01-15

Tekniska nämnden har föreslagit att taxan för kommunala dispenser och parkeringstillstånd enligt trafiklagstiftningen ska ändras. Det sker genom att avgifterna för s.k. nyttoparkeringstillstånd höjs i två steg, från 1 000 kr till 1 500 kr 2009 och från 1 500 kr till 3 000 kr 2010. Dessutom föreslås avgift införas för utredning (avslag på ansökan) och avgift för förnyelse av dispensen eller vid bilbyte. Avgiften föreslås sättas till 300 kr i båda fallen och gälla fr.o.m. 2009.

Anm : Nyttoparkeringstillstånd är en generell dispens från gällande parkerings­bestämmelser. Enligt gällande taxa, antagen 1996 och senast ändrad 2005, gäller dispensen under tre år. Tekniska nämnden har befogenhet att årligen revidera avgiften med förändringar i konsumentprisindex.

Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget.

­Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Taxan för kommunala dispenser och parkeringstillstånd enligt trafiklag­stiftningen ändras så att avgiften för s.k. nyttoparkeringstillstånd höjs till 1 500 kronor fr.o.m. 1 april 2009. Fr.o.m. 1 januari 2010 höjs avgiften till 3 000 kronor.

  • I taxans § 1 görs följande tillägg fr.o.m. 1 april 2009:

    För utfärdande av nytt nyttoparkeringskort under den treåriga giltighetstiden uttas avgift med 300 kronor per kort.

    För ansökan om nyttoparkeringstillstånd som inte beviljas uttas en avgift om 300 kronor .

  • Register