§ 53 Ändring av taxan för resor i all kollektivtrafik, inkl. färdtjänst och sjukresor

Utskrivet från: http://gotland.se/42126
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 53
Ändring av taxan för resor i all kollektivtrafik, inkl. färdtjänst och sjukresor

­Au § 51 KS2008/619-83
- Tekniska nämnden 2008-12-17, § 380
- Ledningskontoret 2009-01-28

Tekniska nämnden har föreslagit att taxan för resor i all kollektivtrafik, inkl. färd­tjänst och sjukresor ska ändras när det gäller resor i annan kommun. Förslaget innebär att egenavgiften vid lokala resor ska utgöra 20 % av taxameterbeloppet och att den högsta avgiften är 90 kr. Koppling till ev. månadskort ska upphöra. Idag erläggs avgift enligt vistelsekommunens regler och bestämmelser.

Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget.

Anm : Förändringen aktualiserar också en ändring av färdtjänstreglementet. Under hand har tekniska förvaltningens trafikavdelning föreslagit följande ändring i punkt 5. andra stycket:

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

I de fall den färdtjänstberättigade reser i annan kommun än hemkommunen gäller vistelsekommunens regler och egenavgifter.

I de fall den färdtjänstberättigade reser i annan kommun uppgår egenavgiften för resan till 20 % av fordonets taxameterbelopp, dock högst 90 kronor per enkelresa.

­Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Tekniska nämndens förslag bifalls och färdtjänstbestämmelserna punkt 5 andra stycket ska ha följande lydelse:

    I de fall den färdtjänstberättigade reser i annan kommun uppgår egenavgiften för resan till 20 % av fordonets taxameterbelopp, dock högst 90 kronor per enkelresa.

  • Register