§ 54 Motioner och medborgarförslag under beredning

Utskrivet från: http://gotland.se/42125
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 54
Motioner och medborgarförslag under beredning

AU § 52
- Ledningskontoret förteckning per januari 2009

Ledningskontoret har upprättat förteckning över motioner och medborgarförslag under beredning som enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska rapporteras.

Anm : Förteckningen innehåller inte de medborgarförslag som kommunfullmäktige fr.o.m. juni 2007 beslutat överlämna till andra nämnder än kommunstyrelsen.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Förteckningen överlämnas till kommunfullmäktige.

  • Register