§ 55 Inrättande av serviceförvaltning

Utskrivet från: http://gotland.se/42124
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 55
Inrättande av serviceförvaltning

AU § 53
KS2007/444-00
- (Kommunfullmäktige 2007-11-26, § 273 och kommunstyrelsen 2007-10-25, § 318)
- ( Kommunfullmäktige 2008-12-15, § 159 och kommunstyrelsen 2008-11-19, § 275)
- Ledningskontoret 2009-02-03 och 02-18
Kommunfullmäktige har i ett inriktningsbeslut beslutat att inom kommunstyrelsen ska inrättas en s.k. serviceförvaltning och att den ska bestå av vissa angivna verksamheter*. Konsult- och servicekontoret ska därmed upphöra. Kommunfull­mäktige har senare beslutat om en förskjutning av tidplanen, så att Serviceförvalt­ningen inrättas 1 april 2009 och konsult- och servicekontoret upphör 31 mars. Region­direktören har kommun­styrelsens uppdrag att detaljutforma organisationen, fastställa de ekonomiska reglering­arna och underställa dem berörda nämnder och kommunfullmäktige för beslut.

* Förvaltningen skulle svara för all intern gemensam service och föreslogs bestå av de verk­sam­heter som nu är organiserade inom konsult- och servicekontoret, försörj­ningen inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, tekniska förvalt­ningens fastighets­service, barn- och utbildningsförvalt­ningens kostenhet, samt socialförvaltningens försörj­ningsteam. Vissa preciserade verksamheter undantogs dock. Till serviceförvaltningen skulle också föras administration och service inom samtliga förvaltningar som avser de överförda verksamheterna, med undantag för de resurser som respektive förvaltningschef ansåg behövas inom sin förvaltning. Förslaget bedömdes innebära minskade kostnader på 15 % eller ca 40 mnkr under mandatperioden.

Förslaget har remissbehandlats. Ledningskontoret har redogjort för resultatet av remissbehandlingen och framlagt förslag till ändring av kommunstyrelsens reglemente. Till kommunstyrelsen föreslås delegeras att göra de ekonomiska omdispositionerna.

Yrkande :

 • Brittis Benzler ( v ) yrkade att kostorganisationen inte skulle ingå i serviceförvaltningen.

   Ordföranden ställde proposition på ledningskontorets förslag och Brittis Benzlers förslag och förklarade sig anse att ledningskontorets förslag vunnit majoritet.

  ­Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 • En serviceförvaltning inrättas inom kommunstyrelsen enligt det upprättade förslaget.

 • Inrättandet innebär i sig ingen förändring av det verksamhetsansvar som råder för nämnderna idag.

 • Kommunstyrelsen får i uppdrag att omfördela budgeten mellan nämnderna inom tilldelade ramar.

 • Kommunstyrelsens reglemente § 7 (Övrig verksamhet) ska kompletteras med följande text:

  ” Kommunstyrelsen har vidare hand om …
  - kommunens gemensamma serviceförvaltning, som gentemot kommunens olika verksamheter utför uppdragsstyrd och uppdragsfinansierad intern service och produktion inom områdena ledningsstöd, It/Tele, måltids­försörjning och logistik enligt kommunfullmäktiges beslut.

 • Register