§ 56 Remiss. Fördjupad översiktsplan för Oskarshamns hamnområde

Utskrivet från: http://gotland.se/42123
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 56
Remiss. Fördjupad översiktsplan för Oskarshamns hamnområde

AU § 54
 KS2009/21-21
- Oskarshamns kommun 2008-12-30
- Ledningskontoret 2009-01-30

Oskarshamns hamn har inbjudit Gotlands kommun att lämna synpunkter på det förslag till fördjupad översiktsplan för Oskarshamns hamnområde som nu är föremål för samråd.

Planen behandlar bl.a. För Gotlands kommun aktuella frågor är bl.a. det beslutade byggandet av ett ny färjeläge österut (södra hamnområdet) och flyttningen av Gotlands­trafiken dit (nu i inre hamnen) samt planering för att förbättra väg- och järnvägs­kommunika­tioner.

I ledningskontorets förslag till yttrande konstateras att fastlandshamnarna och förbindelserna dit är av strategiskt intresse för Gotland. Riktlinjen om en väl fungerande infrastruktur är viktig att poängtera, eftersom det nya färjeläget kan förkorta överfartstiderna men kräver god tillgänglighet för gods och resenärer. Förutsättningarna för kollektiv­trafik till färjan bör stärkas.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Yttrande avges i överensstämmelse med upprättat förslag.
  • Register