§ 57 Remiss. Ansökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln

Utskrivet från: http://gotland.se/42122
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 57
Remiss. Ansökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln

AU § 55
KS2009/26-53
- SGU 2009-01-16
- Ledningskontoret 2009-02-04
Normal 0 21 SGU, Sveriges geologiska undersökning, har för yttrande remitterat ansökan hos regeringen från ZAO NPP Svezahydroproject om tillstånd enligt kontinental­sockellagen för att utföra undersökningar av kontinentalsockeln i Östersjön inom Sveriges ekonomiska zon. Syftet är att utföra marintekniska utredningar längs den planerade kabelrutten för en submarin fiberoptisk kabel (drygt 1 000 km lång) mellan Kaliningrad och S:t Petersburg. Arbetena avsågs påbörjas i november 2008 och avslutas i januari 2009, enligt företagets anmälan daterad 29 oktober 2008. Regeringen avgör frågan som bereds av SGU.

Ledningskontoret föreslår att ansökan lämnas utan erinran.
­
Kommunstyrelsens beslut


  • Gotlands kommun har inte något att erinra mot ansökan.
  • Register