§ 58 Remiss. Innovationer och företagande – Sveriges framtid SOU 2008:121

Utskrivet från: http://gotland.se/42121
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 58
Remiss. Innovationer och företagande – Sveriges framtid SOU 2008:121

AU § 56
KS2008/607-14
- Näringsdepartementet 2008-12-16
- Ledningskontoret 2009-02-10

Näringsdepartementet har inbjudit Gotlands kommun att lämna synpunkter på företagsfinansieringsutredningens betänkande ”Innovationer och företagande – Sveriges framtid, ( SOU 2008:121 ).

Förslaget är att utveckla Almi-koncernens verksamhet. Utöver nuvarande verksamhet inom företagsfinansiering och rådgivning ska det nya Almi (och Almi Norr­landsfonden) bli Sveriges ledande statliga aktörer för utveckling av affärsidéer, innova­tioner samt små och medelstora företag. Det ska ske genom bildande av tre nya dotter­bolag: Almi Innova­tions­bron AB, Almi Invest AB och Almi Startgaranti AB. Koncernen föreslås successivt konsoli­dera verksamheten till färre regionala bolag (nu 19 st), för­slagsvis mellan sju och tio; d.v.s. anpassade till de nya regionerna. En ny tjänst – Företagareslussen – föreslås byggas upp, avsedd att vara entreprenörers och företagares ingång till företags­finansie­ring. Tjänsten kan samordnas med den rådgivning som tillhandahålls i de regionala bolagen.

Almi Innovationsbron AB bildas genom en fusion av Innovationsbron AB och Almis nuva­rande innovationsverksamhet. Satsning på regionalt riskkapital ska ske genom dotterbolaget Almi Invest AB. Utredaren föreslår en ny produkt, Startgarantin, som ska underlätta för personer att starta företag utan att riskera personlig trygghet och ekonomi. Den innebär att företagaren köper en garanti för att undvika konkurs under de första två eller tre mest risk­fyllda åren. Företagaren betalar i efterskott för den erhållna garantin. Garantin bygger på att ett aktiebolag bildas och att det initialt drivs samägt av företagaren och Almi. Startgarantin ska vara en finansieringsform och inte en ägarkapitalfinansiering i traditionell mening. För den nya produkten bildas Almi Startgaranti AB.

Innovationsbron AB ägs sedan 1 januari 2008 av staten och Industrifonden. Staten har fram till idag finansierat två parallella system för innovationsfrämjande verksamhet; ett för innovationer med anknytning till universitet och högskolor och det andra för innovationer från enskilda uppfinnare. Gränsdragningen har emellertid inte varit knivskarp och utredaren anser att de båda aktörernas verksamhet var för sig är för små för att kunna bedrivas tillräckligt slagkraftigt.

Ledningskontoret har upprättat förslag till yttrande.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Yttrande avges i överensstämmelse med det upprättade förslaget.
  • Register