§ 59 Avtal med Gotlands Turistförening 2009 och 2010

Utskrivet från: http://gotland.se/42120
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 59
Avtal med Gotlands Turistförening 2009 och 2010

AU § 57
KS2009/61-14
- Ledningskontoret 2009-01-28

Ledningskontoret har efter överläggningar framlagt förslag till överenskommelse med Gotlands turistförening om prestationer och anslag för åren 2009 och 2010. Anslagets konstruktion i en fast och en rörlig, medlemsbaserad, del är oförändrad liksom dess storlek, ca 5 mnkr, vilket inkluderar Gotland Convention Bureau.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Med Gotlands turistförening träffas överenskommelse om anslag till funktionsuppdrag i enlighet med det upprättade förslaget.

  • Register