§ 60 Kostorganisation m.m. Måltidsutredning och kostpolicy

Utskrivet från: http://gotland.se/42119
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 60
Kostorganisation m.m. Måltidsutredning och kostpolicy

AU § 58
KS2007/0252-01 och KS2009/77-0
- (Arbetsutskottet 2008-05-06, § 97)
- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, försörjningschefen 2009-02-04 och rapport 2009-02-03
- Ledningskontoret 2009-01-30 och 2009-02-10

Regiondirektören har arbetsutskottets uppdrag att förbereda underlag för ställ­ningstagande till frågorna om organisation och produktion av mat. Det material som nu föreligger är dels måltidsutredning, dels arbetsplan för upprättande av kostpolicy.

Måltidsutredning

Rapporten beskriver några tendenser i landet och situationen i Gotlands kommun och behandlar två ytterlighetsalternativ: Ett innebärande övergång till närlagad mat i nyinvesterade produktionskök (investeringskostnad ca 86 mnkr) och det andra övergång till kyldmatssystem (investeringskostnad ca 62 mnkr). Utredningens förslag är bl.a. en successiv övergång till kyldmatssystem och successiv effektivisering.

Kostpolicy

Ledningskontoret har upprättat förslag till plan för upprättande av kostpolicy. Policyn ska ange det övergripande åtagandet för den måltidsverksamhet som kommunen bedriver och styra inköp och upphandling av entreprenörer. Planen innehåller förslag till innehåll, tidplan för arbetet och arbetsgruppens samman­sättning. Uppdragsgivare föreslås vara regiondirektören och arbetet klart i mars för remissbehandling.

Regiondirektören har föreslagit att utredningen och kostpolicyn ska bli föremål för en bred medborgardialog.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Inför ställningstagande till val av organisation m.m. ska, genom lednings­kontorets försorg, en bred medborgar­dialog genomföras kring förslaget till organisation av måltidsverksamheten och förslaget till kostpolicy. Dialogen ska genomföras under våren 2009 och innefatta berörda medarbetare och brukare.

  • Register