§ 61 Medborgarförslag. Organisation av kostförsörjningen i Gotlands kommun

Utskrivet från: http://gotland.se/42118
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 61
Medborgarförslag. Organisation av kostförsörjningen i Gotlands kommun

AU § 59
KS2007/0086-10
- Medborgarförslag 2007-02-28
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2007-06-25, § 79
- Ledningskontoret 2008-09-16

Alvar Persson har i medborgarförslag föreslagit att all mat som tillagas i verksamheter som Gotlands kommun driver ska tillagas i kök på Gotland och inte köpas från fastlandet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tillstyrkt medborgarförslaget. Nämnden konstaterar att det utvecklingsarbete som bedrivs har inriktningen att all mat ska tillagas på Gotland.

Ledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget ska tillstyrkas på så sätt att inriktningen ska vara att ”måltider som ingår i det kommunala ansvaret bör tillagas på Gotland”.

­Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Inriktningen ska vara att måltider som ingår i det kommunala ansvaret bör tillagas på Gotland.

  • Register