§ 62 Försäljning av fastigheten Rone Roes 1:13 (f.d. skola)

Utskrivet från: http://gotland.se/42117
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 62
Försäljning av fastigheten Rone Roes 1:13 (f.d. skola)

KS2009/57-25
- Tekniska nämnden 2009-01-28, § 15
- Ledningskontoret 2009-02-25
Tekniska nämnden har föreslagit att fastigheten Roes 1:13, som inrymt skolan i Rone, ska säljas för drygt 1,1 mnkr, vilket var utgångspriset. Bokfört värde drygt 1,5 mnkr. Försäljningen har skett genom mäklare.

Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

  • Fastigheten Gotland Rone Roes 1:13 säljs till Joakim Lange och Anna Lund för en köpeskilling av 1 150 000 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.
  • Register