§ 63 Ändring av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln (torghandelsstadga)

Utskrivet från: http://gotland.se/42116
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 63
Ändring av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln (torghandelsstadga)

KS 2009/0075-0
- Tekniska nämnden, arbetsutskottet, 2009-02-10, § 42 och tekniska nämnden 2009-02-25, § 64
- Ledningskontoret 2009-02-18

Tekniska nämnden har föreslagit ändring av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln (”torghandelsstadgan”).

Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget och framlagt förslag till ny lydelse av 2 §.

Anm : I tekniska nämndens ingår också förslag om ändring av allmänna lokala ordnings­föreskrifter för Gotlands kommun. Det ärendet bereds särskilt.

­Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 • 2 § lokala ordningsföreskrifter för torghandeln ska ha följande lydelse:

  På försäljningsplatserna upplåts fasta, och i mån av utrymme, tillfälliga saluplatser. Upplåtelserna sker genom tekniska nämnden. Tekniska förvaltningen svarar för den administrativa hanteringen.

  Fast saluplats upplåts på ett år i taget. Till innehavare av fast saluplats utfärdas upplåtelsebevis mot erläggande av avgift. Upplåtelsebeviset skall vid begäran uppvisas för polis, torgvärd eller tekniska förvaltningens handläggare av torgplatsupplåtelse.

  Tillfällig saluplats upplåts för viss dag eller tidsperiod om sju dagar i följd. Plats anvisas av torgvärd eller tekniska förvaltningens personal. Tillfällig saluplats kan inte bokas i förväg.

  Saluplats, fast eller tillfällig får ej överlåtas.

  Upphör innehavare av fast saluplats med sin torghandel skall anmälan göras till tekniska förvaltningen.

 • Register