2009-02-26, §§ 32-68

Utskrivet från: http://gotland.se/42108
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2009-02-26

Register

Regionstyrelsen 2009-02-26
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-11.45
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius ( C ) , ordförande, §§ 38-68
Lena Celion ( M ), 1:e vice ordförande, §§ 32-37
Björn Jansson ( S ), 2 :e vice ordförande
Lars Thomsson ( C )
Per-Olof Jacobsson ( C )
Eva Gahnström ( C )
Gustaf Hoffstedt ( M )
Åke Svensson ( S )
Hanna Westerén ( S )
Bo Björkman ( S )
Lilian Virgin ( S )
Brittis Benzler ( V )
Inger Harlevi ( M ), tjg ersättare
Bror Lindahl ( FP ), tjg ersättare
Eric Martell ( S ), tjg ersättare
Kjell Skalberg ( C ), tjg ersättare, §§ 32-37
Övriga närvarande

Kjell Skalberg ( C )
Arvid Mickelåker ( C )
Rut Smeds ( KD ), kl 9.00-11.20
Yngve Andersson ( KD )
Stefaan De Maecker ( MP )
Tommy Gardell ( S ), kl 9.00-10.30
Leif Dahlby ( S )


Bo Dahllöf, regiondirektör

Ann Egefalk, stadssekreterare, tel: 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2009-03-03
Datum för anslags nedtagande: 2009-03-25