BUN § 1

Utskrivet från: http://gotland.se/41977

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-02-24
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-02-11

BUN § 1
Kammarrättens dom ang skolskjutsupphandling

Dnr : KS 2001/0102-53; BUN 2004/034-62 och 2007/119-62; TN 2005/2230 53

Grundskolans skolskjutsning har under 2008 varit föremål för upphandling, med avsikten att den nya skjuts­organisationen skulle träda i kraft vid början av läsåret 2009/10. Förfrågnings­underlaget hade annonserats 2008‑05‑13 och i EU:s officiella organ tilldelats beteckningen: TED-publikation 128242-2008 (16.5.2008)

Arbetsutskottet fattade 2008-09-24 tilldelningsbeslut i ärendet enligt delegation från BUN. (Au § 2008/71)

I den aktuella upphandlingen hade även särskolans skjutsar annonserats för anbud. Inget av de anbud som inkommit bedömdes innehålla komplett anbudsunderlag och kunde därför inte prövas. Arbetsutskottet beslöt därför att återremittera ärendet till förvaltningen. (Delegationsbeslut Au § 2008/72)

GotlandsBuss AB hade hos Länsrätten begärt överprövning av Arbetsutskottets delegationsbeslut om grundskolans skolskjutsning enligt Au § 2008/71. Länsrätten förordnade 2008-10-03 att den ifrågavarande upphandlingen inte får avslutas innan något annat har beslutats. 

Länsrätten avgjorde målet 2008-11-07 med följande domslut (Mål 31-08)

Länsrätten avgör målet slutgiltigt och förordnar i enlighet med vad som anförts under domskälen att upphandlingen skall göras om.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2008-11-26 att överklaga Länsrättens dom till Kammarrätten (BUN § 2008/103).

Kammarrätten i Stockholm meddelade dom 2009-01-14 (Mål nr 8930-08). I domen anförs bl a följande:

…”GotlandsBuss har i länsrätten ansökt om överprövning avseende upphand­lingen av skolskjuts­områdena nr 1-2 och 4-6. Av s. 1 i länsrättens dom framgår att länsrättens aktuella prövning inte innefattar skolskjutsområde nr 3 samt skjutsområdet får särskolan. Även om det inte uttryckligen fram­går av länsrättens förordnande i domslutet att enbart upphandlingen avse­ende skolskjutsområdena nr 1-2 och 4-6 skall göras om måste domslutet läsas mot bakgrund av vad som inledningsvis angetts i domen. Länsrättens dom innebär sålunda att upphandlingen avseende endast skolskjutsom­rådena nr 1-2 och 4-6 skall göras om.

När det därefter gäller prövningen i sak instämmer kammarrätten i länsrät­tens bedömning. Vid sådant förhållande skall, såsom länsrätten funnit, upphandlingen avseende skolskjutsområdena nr 1-2 och 4-6 göras om. Gotlands kommuns överklagande skall därför avslås.

DOMSLUT

Kammarrätten avvisar Bergkvarabuss överklagande.

Kammarrätten meddelar prövningstillstånd.

Kammarrätten avslår Gotlands kommuns överklagande...”

---                                                                 

Arbetsutskottet behandlade ärendet 2009-01-28 och ansåg då att de båda godkända anbudsgivarna behandlats lika och att GotlandsBuss AB inte visat på vilket sätt man lidit skada på grund av BUNs tilldelningsbeslut. Vidare ansåg arbetsutskottet att även skolskjutsområde 3 ( Visbyområdet ) skall ingå i en ev förnyad upphandling. (Au § 2008/1).  Arbetsutskottet beslöt följande:

1.      Kammarrättens dom skall överklagas till Regeringsrätten och BUNs juridiska ombud (kommunjuristen Patrik Pettersson) ges i uppdrag att verkställa överklagandet

2.      Arbetsutskottet anhåller att BUN godkänner beslutet

Barn- och utbildningsnämndens ombud Patrik Pettersson hade 2009-01-30 överklagat Kammarrättens dom i enlighet med arbetsutskottets beslut.   

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Arbetsutskottets beslut godkänns