BUN § 3

Utskrivet från: http://gotland.se/41975

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-02-24
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-02-11

BUN § 3
Ansökan om s k ”Spetsutbildning” med inriktning Matematik vid Christopher Polhemsgymnasiet

Dnr 2008/235-624 (jfr 2008/145-64)

I en promemoria daterad 2008-05-26 från Utbildningsdepartementet lämnas förslag till en förordning om en försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasiala spetsutbildningar i matematik, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen.

Försöksverksamheten föreslås omfatta utbildningar som påbörjas under perioden 1 juli 2009 – 30 juni 2014. Utbildningen, som inrättas som specialutformade program, bör kunna förenas med studier vid universitet och högskola i kurser inom spetsutbildningens ämnesområde.

Vid intagning till spetsutbildningarna ska huvudmannen kunna tillämpa prov som kompletterande urvalskriterier utöver betyg. Försöksverksamheten får högst omfatta 20 utbildningar i landet, spridda över riket, och högst 30 elever per utbildning och intagningsomgång. Skolverket beslutar om riksrekrytering för spetsutbildningar i gymnasieskolan och om att fristående skolor ska få delta i försöksverksamheten.

BUN har behandlat frågan om spetsutbildning 2008-11-05 i samband med ett motionssvar och beslöt då bl a att föreslå att Gotlands kommun i dagsläget avstår från att ansöka om spetsutbildning. (BUN § 2008/85).
Rektor Lars Nordahl har till Skolverket inlämnat en ansökan om att få anordna en spetsutbildning med inriktning Matematik vid Christopher Polhemsgymnasiet. Ansökan är inlämnad under förutsättning att BUN godkänner ansökan.

I ansökan anges bl a följande:

…”Christopher Polhemgymnasiet i Visby har från och med hösten 2009 för avsikt att tillsammans med Högskolan på Gotland genomföra spetsutbildning inom matematik för 12 elever/årskurs på Naturvetenskapsprogrammet inriktning Matematik. Eleverna studerar på gymnasiet på ett specialutformat program som har Naturvetenskapsprogrammet som grund men med en tydlig inriktning mot matematik.

För flera av dagens ungdomar är den traditionella gymnasieutbildningen inte den utmaning och stimulans som speciellt matematikbegåvade ungdomar behöver. Nuvarande organisation av naturvetenskapsprogrammet på Christopher Polhemgymnasiet i Visby, försöker tillgodose dessa elevers behov men det finns begränsningar

Vi har på Christopher Polhemgymnasiet årligen flera ungdomar som redan på högstadiet läst gymnasiekurserna matematik A och matematik B och som snabbt skulle behöva fortsätta med övriga gymnasiekurser och även läsa matematik på högskolenivå. Christopher Polhemgymnasiet efterfrågar därför ett ökat samarbete inom matematik med Högskolan i Visby. …”

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2008-12-10 att delegera till presidiet att fatta beslut i ärendet 2009-01-12 (BUN § 2008/125).

Presidiet beslöt 2009-01-12 i enlighet med BUNs delegation:

BUN ställer sig bakom skolledningens ansökan om att få anordna s k Spetsutbildning vid Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Matematik vid Christopher Polhemgymnasiet i Visby.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN godkänner presidiets beslut 2009-01-12