BUN § 5

Utskrivet från: http://gotland.se/41973

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-02-24
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-02-11

BUN § 5
Medborgarförslag: Arbetslösas och långtidssjukskrivnas medverkan i förskolor

Dnr KS 2008/470-14; BUN 2008/234-02


Kommuninnevånaren Lena Hejdenberg anför i ett medborgarförslag daterat 2008-10-22 följande:

”Låt arbetslösa/långtidssjukskrivna komma in på dagis/inom äldreomsorgen som extra resurser att läsa en bok/en tidning, sitta i knä/prata,  för att den som orkar ska få känna sej värdefull och behövd i det dagliga samt få ha en tillhörighet i samhället när vi får en funktion. Alla behöver känna att dom behövs på ett eller annat sätt – människor får inte hamna i utanförskap!”

Kommunfullmäktige delegerade 2008-11-24 ärendet till BUN (Kf § 2008/151). 

Skoldirektör Peter Molin har i samråd med personalsekreterare Eva Edin utarbetat förslag till svar på medborgarförslaget. I svaret anförs bl a följande:

”…Fler vuxna är välkomna i våra förskolor och skolor av flera skäl. Utifrån barnens och elevernas perspektiv är det alltid angeläget med många vuxenkontakter. Den anställda pedagogiska personalen har bestämda arbetsuppgifter och har tyvärr inte alltid tid att ge barn och elever denna uppmärksamhet och att bara finnas till i skolan. Utifrån den arbetslöses eller långtidssjukskrivnes perspektiv är det, som förslagsställaren skriver, viktigt att undvika att människor hamnar i utanförskap och känner sig efterfrågade i vardagen. Några kommentarer är dock på sin plats.

 Det är viktigt att den ordinarie arbetsmarknaden inte påverkas. Det får inte innebära att det bildas en parallell arbetsmarknad för en särskild kategori människor. Det skulle på sikt kunna få till följd att de ordinarie jobben ersätts av andra anställningsformer. Både arbetsgivare och de fackliga organisationerna har intresse av att så inte sker.
---
Liknande verksamhet inom BUF

”Allas barnbarn”

Inom BUF finns redan idag en liknande verksamhet inom förskoleverksamheten. Verksamheten är mycket uppskattad och kallas "Allas Barnbarn". Daglediga personer, oftast pensionärer, har givits möjlighet att komma till förskolor och läsa för barnen. Detta sker i samarbete med Almedalsbiblioteket (KFF) och var från början ett nationellt projekt. Numera är det en väletablerad verksamhet inom BUF i Gotlands kommun, och det finns idag ett 30-tal läsare ute på våra förskolor. Bedömningen om platsens lämplighet görs då tillsammans med berörd facklig organisation samt ansvarig chef. "Sagoläsarna" deltar först i en förberedande studiecirkel varefter de uppsöker de förskolor de själva valt. Liksom alla andra vuxna som medverkar i förskola och skola är de skyldiga att uppvisa utdrag från polisens belastningsregister, vilket också sker rutinmässigt inom BUF.
En ny rekryteringsomgång för intressenter till ”Allas barnbarn” kommer att ske under februari 2009…”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att intresserade arbetslösa och långtidssjukskrivna hänvisas till den befintliga verksamheten ”Allas barnbarn” .
    2. Föreliggande skrivelse antas som BUNs svar på medborgarförslaget. Skrivelsen översänds till förslagsställaren och till kommunfullmäktige samt SON för kännedom.