2009-01-26, §§ 1-31

Utskrivet från: http://gotland.se/41570
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2009-01-26

Register

Regionstyrelsen 2009-01-26
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-11.00
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius (c) , ordförande
Björn Jansson (s), 2 :e vice ordförande
Lars Thomsson (c)
Per-Olof Jacobsson (c)
Eva Gahnström (c)
Gustaf Hoffstedt (m)
Håkan Onsjö (m)
Mats-Ola Rödén (fp)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Hanna Westerén (s)
Bo Björkman (s)
Lilian Virgin (s)
Brittis Benzler (v)
Yngve Andersson (kd), tjg ersättare
Övriga närvarande

Kjell Skalberg (c)
Arvid Mickelåker (c)
Rut Smeds (kd)
Bror Lindahl (fp)
Eric Martell (s)
Tommy Gardell (s)
Leif Dahlby (s)
Roland Norbäck (v)

Bo Dahllöf, regiondirektör
Ann Egefalk, stadssekreterare, tel 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2009-02-02
Datum för anslags nedtagande: 2009-02-24