Kontakt

Teknikförvaltningen
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansökan om nyttoparkeringstillstånd

Nyttoparkeringskort kan sökas av hantverkare eller andra med särskilda behov av att parkera i närheten av sitt arbete. Fordonet skall vara utrustat och inrett så att bilen i sig själv utgör ett arbetsinstrument. Nyttoparkeringskortet ger innehavaren rätt att parkera tre (3) timmar i följd på parkeringsplatser där kortare parkeringstid gäller, samt på plats där enligt lokal trafikföreskrift parkeringsförbud råder. Övriga regler rörande kortets nyttjande bifogas beviljat tillstånd.

Fordonet bör vara registrerat på firman. Fordon med beviljat nyttoparkeringskort skall vara försett med firmadekal (logotyp) eller liknande.

  • Aktuell avgift fr.o.m. 1 januari 2020: 
    4.500 kr (enligt beslutad indexuppräkning RF § 308/2019).
  • Kortet har en giltighetstid på tre (3) år. För utfärdande av nytt kort under giltighetstiden uttas avgift om 319 kr per kort.
  • För ansökan som inte beviljas uttas en avgift om 319 kr.

Enligt 15 kap §2 trafikförfattningen (SFS 1998:1276) kan beslut om nyttoparkeringskort ej överklagas.

För mer information, kontakta Region Gotland 0498-26 9000