2008-12-09, §§ 288-326

Utskrivet från: http://gotland.se/41024
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2008-12-09

Register

Regionstyrelsen 2008-12-09
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-10.45
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius (c) , ordförande
Lena Celion (m), 1:e vice ordförande
Björn Jansson (s), 2 :e vice ordförande
Lars Thomsson (c)
Per-Olof Jacobsson (c)
Eva Gahnström (c), §§ 307-326
Håkan Onsjö (m)
Mats-Ola Rödén (fp)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Hanna Westerén (s)
Bo Björkman (s)
Lilian Virgin (s)
Brittis Benzler (v)
Jenny Guteäng (m), tjg ersättare
Kjell Skalberg (c), tjg ersättare, § 288-306
Övriga närvarande

Kjell Skalberg (c), §§ 307-326
Stefan Nypelius (c)
Arvid Mickelåker (c)
Rut Smeds (kd)
Yngve Andersson (kd)
Eric Martell (s)
Leif Dahlby (s)
Roland Norbäck (v)

Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lindskog , utvecklingsdirektör
Göran Gyllenkrok, ekonomidirektör

Ann Egefalk, stadssekreterare, tel: 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2008-12-19

Datum för anslags nedtagande: 2009-01-10