KFN § 120 Organisationsöversyn KFF

Utskrivet från: http://gotland.se/40936
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-12-10

KFN § 120
Organisationsöversyn KFF

Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-11-28

Förvaltningschefen presenterade ett förslag till handlingsplan avs Kultur- och fritidsförvaltningens framtida organisation och arbetsformer med följande delrubriker:

* Skäl till organisationsöversynen
* Genomgång av förvaltningens nuvarande tjänsteutbud
* Nyorientering med ökat fokus på överenskommelser/ beställningar
* Förvaltningens samlade uppdrag
* Avdelninarnas gemensamma uppdrag, åtaganden och ansvar
* Särskilda åtaganden för varje avdelning
* Verksamheter som överförs till annan organisation
* Uppgifter som ska utvecklas inom KFF
* Visborg - KFF är en del av kommunens ledningsorganisation

Innan beslut om överföring av verksamhet till annan organisation fattas ska  dialog/samråd ske med mottagande organisation samt samverkan med facket genomföras.

Nämnden ställde sig bakom inriktningen i förslaget och önskade en löpande information om det fortsatta arbetet med att genomföra de anpassningar och preciseringar som förslaget innebär.
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att godkänna inriktningen i den föreslagna handlingsplanen och begära fortlöpande information om det fortsatta arbetet med genomförandet av planen