KFN § 105 Konkurrensutsättning av baden

Utskrivet från: http://gotland.se/40869
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-11-25

KFN § 105
Konkurrensutsättning av baden

Dnr: KFN 2007/349-72
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-11-17

Kultur- och fritidsförvaltningen har i samarbete med konsult- och servicekontorets upphandlare arbetat fram ett förslag till förfrågningsunderlag för driften av Solbergabadet, Hemsebadet och Romabadet.

Enligt den preliminära tidplanen skickas förfrågningsunderlaget ut i december och anbudstiden löper under december och januari, utvärdering av anbuden görs i februari-mars. Därefter ska beslut fattas och avtal tecknas så att övergång i ny regi kan ske i september.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att konkurrensutsätta driften av Solbergabadet, Hemsebadet och Romabadet med stöd av upprättade förfrågningsunderlag