KFN § 106 Musikutredningen - slutrapport

Utskrivet från: http://gotland.se/40868
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-11-25

KFN § 106
Musikutredningen - slutrapport

Dnr: KFN 2008/096-76
Krister Malm, utredare 2008-10-20
Kommunstyrelsen 2008-11-03
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-11-14

Den externe utredaren, Krister Malm, lämnade sin slutrapport 2008-10-20 till Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till yttrande om utredningen.

I förslaget framförs att rapporten på ett bra sätt beskriver de olika alternativa verksamhetsinriktningar, som ryms inom de givna ekonomiska ramar som givits inför utredningen, och att den är tillräckligt utförlig för att kunna ligga till grund för ett beslut om den framtida inriktningen av länsmusiken på Gotland.

Nämnden godkände det framlagda förslaget till yttrande och beslutade att hemställa hos Kommunstyrelsen om ett förhandsbesked avseende möjligheten till en ramökning för att kunna finansiera en framtida länsmusikorganisation enligt utredningens huvudalternativ.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att godkänna föreliggande förslag till yttrande över slutrapporten avseende länsmusikens framtida utformning och verksamhet
  • Att inför nämndens arbete med budget 2010 inkl ålagda sparkrav samt inför nämndens fortsatta överläggningar med Statens Kulturråd 2009-01-21 hemställa hos Kommunstyrelsen om ett förhandsbesked avseende möjligheten till en ramökning för att fr o m 2010 kunna finansiera en framtida länsmusikorganisation enligt utredningens huvudalternativ