KFN § 107 Gotlandsmusiken 2009 - finansiell garanti

Utskrivet från: http://gotland.se/40867
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-11-25

KFN § 107
Gotlandsmusiken 2009 - finansiell garanti

Dnr: KFN 2008/306-76

Kommunstyrelsen (KS) har 2008-05-29, §119, i samråd med Kultur- och fritidsnämnden (KFN) förklarat sig beredd att medverka med ekonomiskt stöd till verksamheten inom GotlandsMusiken (GM) under 2009 i avvaktan på den pågående utredningen. Stödet föreslogs utformas som en garanti som skulle baseras på en överenskommelse, där stiftelsen GotlandsMusiken, utöver statliga och kommunala driftbidrag, utnyttjar eget kapital och ökade intäkter för verksamheten. Ett ev underskott samfinansieras av KFN och KS. Ledningskontoret hade att beräkna omfattningen av garantin och dess finansiering, förslaget ska fastställas i resp nämnd.

Ledningskontoret har efter möte 2008-11-11 med GM och Kultur- och fritidsförvaltningen i samförstånd kommit fram till följande förslag till hantering av ekonomin/budgeten för GotlandsMusiken 2009:

Förutsättningar
Preliminär budget 2009 (GM) - omslutning ca 13,3 mkr reduceras med ca 0,25 mkr. Statliga bidraget förutsätts oförändrat, dvs ca 9,5 mkr.

Kommunalt resurstillskott
Det sedan tidigare budgeterade kommunala bidraget (KFN) om ca 0,9 mkr kvarstår. Garantin uppgår till ca 0,5 mkr och delas mellan KFN och KS. Utnyttjandet av GotlandsMusikens eget kapital 2009 beräknas till ca 1,3 mkr.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att reservera 250 000 kr ur eget kapital som en garanti för GotlandsMusikens verksamhet under 2009