KFN § 108 Gotlands kommuns kulturpris 2008

Utskrivet från: http://gotland.se/40866
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-11-25

KFN § 108
Gotlands kommuns kulturpris 2008

Dnr: KFN 2008/49-76

Sammanlagt 36 olika förslag till kulturpristagare för 2008 har inkommit till Kultur- och fritidsförvaltningen. Av dessa avsåg 27 förslag privatpersoner och nio avsåg föreningar. Efter diskussioner i partigrupperna och presidiet enades nämnden om att dela priset mellan Svante Hedin och Anders R Johansson


Kultur- och fritidsnämndens beslut

 • Gotlands kommuns kulturpris för 2008 delas mellan Svante Hedin och Anders R Johansson med följande motivering:

  Svante Hedin och Anders R Johansson är två personer som med ett omfattande och gediget arbete i våra arkiv, parat med ett stort kunnande och engagemang, levandegjort stora delar av vår skiftande historia i åtskilliga böcker, artiklar, föredrag, utställningar och inte minst genom aktivt deltagande i det offentliga samtalet. De framstår därmed som mycket goda förebilder och inspiratörer till att göra vår historia levande och tillgänglig.

  Svante Hedin och Anders R Johansson har genom sina stora insatser och kulturgärningar också bidragit till att uppmärksamma arkivens roll i folkbildningen. På Gotland kan det stora intresset för arkiven liknas vid en folkrörelse som attraherar medborgare i alla åldrar.

  2008 är samtidigt det år då Gotland inviger och tar i bruk det för hela Sverige unika "Arkivcentrum Gotland", ett modernt informations- och kunskapscentrum som inrymmer både Lands- och Kommunarkivet.

  Svante Hedins och Anders R Johanssons stora insatser med att ur bl a arkiven  dokumentera och på ett folkbildande sätt föra ut vår historia är av särskild betydelse i tider av stora och snabba förändringar. Detta ger oss möjlighet att utifrån arkivens källor bättre förstå vår samtid.

  Svante Hedins och Anders R Johanssons omfattande arbeten meriterar dem mer än väl som mottagare av Gotlands kommuns kulturpris 2008 och de kommer också framöver att ha stor betydelse för kunskapen om och förståelsen av såväl vår historia som framtiden.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.