KFN § 111 Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport oktober 2008

Utskrivet från: http://gotland.se/40863
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-11-25

KFN § 111
Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport oktober 2008

Dnr: KFN 2008/308-04
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-11-11

Kultur- och fritidsförvaltningen har den 17 november lämnat in månadsrapport för perioden jan-okt 2008 till ledningskontoret.

Det ekonomiska periodiserade driftsresultatet för perioden uppgår till 912 kkr och beräknas för året hållas inom givna ramar för förvaltningen totalt. Årets resultatprognos pekar fortfarande på ett överskott på 400 kkr. Årsprognosen tar inte hänsyn till förvaltningens semesterlöneskuldförändring som är en okänd faktor.

Som tidigare nämnts i delårsrapport 2 och månadsuppföljning för september prognostiserar avdelningarna var för sig budget i balans vid årets slut trots vissa frågetecken, som påpekats tidigare. Ökade kostnader som dessa frågetecken eventuellt medför, pareras inom eller mellan avdelningarna genom prioriteringar och återhållsamhet. Allt för att kunna uppfylla årsprognosen.

För investeringar gäller även att beräknat utfall hamnar inom givna ramar.

Nämnden har under perioden tagit beslut om 1 298 kkr i uttag av eget kapital.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att godkänna månadsrapporten för oktober 2008