KFN § 112 Investeringsstöd överstigande 50 kkr till idrottsföreningar

Utskrivet från: http://gotland.se/40862
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-11-25

KFN § 112
Investeringsstöd överstigande 50 kkr till idrottsföreningar

Dnr: KFN 2008/309-72
Fritidsavdelningen 2008-07-28
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-11-12

Fritidsavdelningen har mottagit ansökningar om investeringsstöd från idrottsföreningar på sammanlagt 1 200 988 kr.

Efter beredning föreslår avdelningen följande fördelning:
Dalhems IF      39 000 kr
Stånga IF         73 000 kr
Visborgs OK   200 000 kr
Visby TK        130 000 kr

Följande ansökningar föreslås avslås:
GMF Motocrossförening
Klinteortens Hundungdom
Levide IF
Väskinde AIS


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att bevilja investeringsstöd till idrottsföreningar enligt ovanstående förslag. Kostnaden belastar 2009 års driftbudget, verksamhet 366