KFN § 113 Investeringsstöd överstigande 50 kkr från samlingslokalsföreningar

Utskrivet från: http://gotland.se/40861
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-11-25

KFN § 113
Investeringsstöd överstigande 50 kkr från samlingslokalsföreningar

Dnr: KFN 2008/310-72
Fritidsavdelningen 2008-08-18
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-11-12

Fritidsavdelningen har mottagit ansökningar om investeringsstöd från samlingslokalsföreningar på sammanlagt 1 246 595 kr.

Efter beredning föreslår avdelningen följande fördelning:
Burs bygdegårdsförening          200 000 kr
Havdhem bygdegårdsförening     82 000 kr
Levide bygdegårdsförening         14 500 kr
När bygdegårdsförening             73 000 kr
Stenkumla bygdegårdsförening   83 000 kr
Öja bygdegårdsförening               9 000 kr

Följande ansökningar föreslås avslås:
Eksta bygdegårdsförening
Etelhem bygdegårdsförening
Hellvi skolas bygdegårdsförening


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att bevilja investeringsstöd till samlingslokalsföreningar enligt ovanstående förslag. Kostnaden belastar 2009 års driftbudget, verksamhet 366