KFN § 114 Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2009 inkl sparkrav

Utskrivet från: http://gotland.se/40860
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-11-25

KFN § 114
Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2009 inkl sparkrav

Dnr: KFN 2008/121-04
Kultur- och fritidsnämnden § 10/2008, § 16/2008, § 28/2008, § 41/2008, § 85/2008, § 97/2008
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-11-15

Förvaltningschefen presenterade ett förslag till internbudget för 2009. Förslaget utgår från budget 2008 samt nämndens strategiska plan 2009-2011. Härutöver har i förslaget tagits med sparåtgärder vilka också särskilt kommenterades.

Sparkravet 2009 uppgår till 1,2 mkr samt ytterligare krav på omdisponeringar för att dels bygga upp en ålagd buffert och dels för att finansiera utebliven kompensation för årliga uppräkningar av länsinstitutionerna motsvarande, totalt 731 kkr. Detta innebär stora ingrepp i förvaltningens budget då det ska ställas i relation till tidigare genomförda besparingar och anpassningar på ca 5 mkr. Under 2010 ska ytterligare 2,8 mkr tas bort i besparing och därtill ytterligare avsättningar till buffert, vilket innebär dramatiska förändringar i förvaltningens förutsättningar att bibehålla befintligt tjänsteutbud samt att också fortsättningsvis uppnå de goda omdömen som ges verksamheten vid de medborgar- och brukarundersökningar som görs regelbundet.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att godkänna förslaget till intern driftbudget 2009 enligt liggande förslag
  • Att avseende främjandeuppdraget ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett beslutsunderlag inkl finansiering under kvartal 1/09 inom ramen för avtalstecknande med länsinstitutionerna och andra föreningar för att överlämna främjandeuppdraget fr o m 2009-07-01 alternativt att lösa uppdraget i kombination med annan tjänst/tjänster inom förvaltningen
  • Att ge förvaltningen i uppdrag att snarast meddela Kommunstyrelsen/ledningskontoret att nämnden ställer sig positiv till fortsatt samarbete med Europa Direkt, men att man på grund av de ändrade budgetförutsättningarna ej kan bidra med egna resurser för ändamålet. Samtidigt ser nämnden stora samarbetsmöjligheter med Europa Direkt till gagn för såväl medborgare som föreningsliv och man är beredd att erbjuda biblioteken som en mötesplats för verksamheten
  • Att uppdra åt förvaltningen att skapa utrymme för inköp av samtida konst för
    30 kkr och beakta hur försäljning av konst för motsvarande belopp kan ske
  • Att de ålagda besparingarna enligt tidigare beslut, KFN 2008 § 97, så långt som möjligt ska undanta länsinstitutionerna samt stöd till barn och ungdom. Vidare att uppsägningar så långt som möjligt ska undvikas genom interna rekryteringar till de vakanta tjänster som ska återbesättas
  • Att ge förvaltningen i uppdrag att framöver redovisa konsekvensanalyser framför allt utifrån ett barnperspektiv i samband med förslag till större neddragningar