BUN § 103

Utskrivet från: http://gotland.se/40849

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-12-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-11-29

BUN § 103
Upphandling av skolskjutsar - Länsrättens dom 2008-11-07, Mål 31-08

Dnr : KS 2001/0102-53; BUN 2007/119-62; TN 2005/2230 53; ( Se även BUN 2004/034-62)

Grundskolans skolskjutsning har under 2008 varit föremål för upphandling. Den nya skjutsorganisationen skall träda i kraft vid början av läsåret 2009/10. Förfrågningsunderlaget hade annonserats 2008-05-13 och i EU:s officiella organ tilldelats beteckningen: TED-publikation 128242-2008 (16.5.2008)

Arbetsutskottet fattade 2008-09-24 i ärendet enligt delegation från BUN. (Au § 2008/71)

I den aktuella upphandlingen hade även särskolans skjutsar annonserats för anbud. Inget av de anbud som inkommit bedömdes innehålla komplett anbudsunderlag och kunde därför inte prövas. Arbetsutskottet beslöt därför att återremittera ärendet till förvaltningen. (Delegationsbeslut Au § 2008/72)

---

GotlandsBuss AB hade hos Länsrätten begärt överprövning av Arbetsutskottets delegationsbeslut om grundskolans skolskjutsning enligt Au § 2008/71. Länsrätten har den 3 oktober 2008 förordnat att den ifrågavarande upphandlingen inte får avslutas innan något annat har beslutats. Länsrätten anför i sin dom 2008-11-07 bl a följande domskäl:

…” Det har varit skall-krav för anbudsgivarna att bl a noggrant redogöra för varje fordon med reg nr m m som skall trafikera de olika sträckorna. Det har sålunda enligt efterfrågeunderlaget förutsatts att anbudsgivarna vid avgivande av sina anbud haft tillgång till den fullständiga fordonspark som varit erforderlig för att kunna bedriva den efterfrågade skolskjutstrafiken. Detta kan ha varit en starkt konkurrensbegränsande omständighet som föranlett att få anbudsgivare har funnit sig kapabla att deltaga i upphandlingen...”

 ---

Länsrättens domslut lyder:

Länsrätten avgör målet slutgiltigt och förordnar i enlighet med vad som anförts under domskälen att upphandlingen skall göras om.

Länsrättens dom kan överklagas till Kammarrätten i Stockholm. Ett ev överklagande skall ske inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet, i detta fall den 28 november 2008.

Arbetsutskottet beslöt 2008-11-17 att ge förvaltningen i uppdrag att utifrån arbetsutskottets diskussion belysa olika handlingsalternativ, samt att redovisning skall ske vid arbetsutskottets sammanträde 2008-11-26, med beslut i BUN samma dag. Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2008-11-26.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN överklagar Länsrättens dom 2008-11-07 i mål 631-08

    2. Kommunjuristerna Jan Ohlsson och Patrik Pettersson utses att vara barn- och utbildningsnämndens ombud i ärendet

    3. Upphandlingen avseende särskolans skolskjutsning (område 7 i förfrågningsunderlaget) avbryts

    Besluten ovan förklaras omedelbart justerade