BUN § 107

Utskrivet från: http://gotland.se/40845

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-12-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-11-29

BUN § 107
Vitesföreläggande i skolpliktsärende

Dnr  2008/218-63

Enligt 3 kap. 15 § skollagen skall den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn se till att barnet fullgör sin skolplikt. Om vårdnadshavarna inte har gjort vad på dem ankommer får Barn- och utbildningsnämnden förelägga elevens vårdnadshavaren att iaktta sina skyldigheter. Föreläggandet får enligt 3 kap. 16 § skollagen förenas med vite.

En elev har inte infunnit sig i skolan under höstterminen 2008 trots upprepade krav från rektor. Under hösten har olika kontakter tagits för att utröna orsaken till att han inte kommit och om det kunde behövas speciella åtgärder för att underlätta skolgången.

Det som har framkommit i utredningen och i de kontakter som förevarit visar att vårdnadshavarna inte gör vad som på dem ankommer för att eleven skall fullgöra sin skolplikt.

 

BUN har 2008-11-05 behandlat föreliggande ärende (BUN § 2008/98).

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Vårdnadshavarna föreläggs att se till att eleven är i skolgång senast måndagen den 8 december 2008 .

    2. Om eleven inte skulle infinna sig i skolan kan föreläggandet komma att förenas med ett vite av 500 kr per skoldag. Vite kan på nämndens ansökan dömas ut av länsrätten.

    3. Beslutet förklaras omedelbart justerat