BUN § 108

Utskrivet från: http://gotland.se/40844

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-12-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-11-29

BUN § 108
Fördelning av medel till personalförstärkningar i skola och fritidshem 2009 (f d Wärnerssonpengar)

Dnr 2008/142-04

Det tidigare statsbidraget till personalförstärkningar ingår numera som en del i Barn- och utbildningsnämndens budgetram. Inför verksamhetsåret 2008 gjordes justeringar i bidraget enl nedan:
· Anslaget till ”Justering av elevbidraget i år 7-9” reduceras med 15 procent from lå 2008/2009, motsvarande 200 tkr för ht-08 och helårseffekt lå 2008/2009 540 tkr
· Anslaget till ”Öronmärkta åtaganden” /LASS/LSS minskas med 200 tkr from kalenderåret 2008 och anslaget till regionalt stöd utökas med 850 tkr år 2008
· Anslaget till ”Skolformsvis fördelning” reduceras med 10 procent from lå 2008/2009, motsvarande 450 tkr för ht-08 och helårseffekt lå 2008/2009 1 196 tkr
Ekonomichef Elisabeth Österdahl hade lämnat förslag till fördelning för år 2009 med utgångspunkt i innevarande års fördelningsprinciper.

Arbetsutskottet hade föreslagit BUN besluta att BUN fastställer följande fördelning:
I.   Fördelning vårterminen 2009:
Wärnerssonbidraget skall under vårterminen 2009 fördelas enligt samma principer som under år 2008.
II.   Fördelning läsåret 2009/2010
Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa förslag till fördelning av Wärnerssonbidraget med följande inriktning:
a. Huvuddelen av bidraget skall inarbetas i BUNs ordinarie driftbudget.
b. En särskild pott  (2,2 mkr) skall reserveras för särskilda insatser under kommande budgetår
 
 Votering
BUNs ordförande Lena Celion yrkade att BUN skulle besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Ledamoten Eric Martell yrkade att de tidigare s k ”Wärnersson-pengarna” även fortsättningsvis skall hållas åtskilda från BUN övriga driftbudget, samt att 2008 års fördelning skall gälla även 2009. 

Sedan votering begärts enades nämnden om följande voteringsproposition:
Den som vill stödja Lena Celions yrkande röstar Ja, den som vill stödja Eric Martells yrkande röstar Nej. Vinner Ja har arbetsutskottet besluta föreslå BUN att besluta enligt Lena Celions förslag. Vid omröstningen röstade sju ledamöter Ja, medan sex ledamöter röstade Nej. Följande ledamöter röstade Ja: Anders Larsson, , Ursula Jakobsson, Annelie Adolfsson, Kjell Genitz, Isaac Ouro-Nimini, Eva Lindström samt ordförande Lena Celion. Följande ledamöter röstade Nej: Eric Martell, Andreas Persson, Jenny Alvås, Hanna Westerén, Aino Friberg-Hansson och  Brittis Benzler .

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1.  BUN fastställer följande fördelning:

  I.   Fördelning vårterminen 2009:
  Wärnerssonbidraget skall under vårterminen 2009 fördelas enligt samma principer som under år 2008.
  II.   Fördelning läsåret 2009/2010
  Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa förslag till fördelning av Wärnerssonbidraget med följande inriktning:
  c. Huvuddelen av bidraget skall inarbetas i BUNs ordinarie driftbudget.
  d. En särskild pott  (2,2 mkr) skall reserveras för särskilda insatser under kommande budgetår

  2.   Förvaltningen ges i uppdrag att lämna förslag till användning av beloppet under IIb (2,2 mkr). Ärendet skall behandlas vid BUN-sammanträdet 2008-12-10