2008-11-19, §§ 244-287

Utskrivet från: http://gotland.se/40626
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2008-11-19

Register

Regionstyrelsen 2008-11-19
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-12.00
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius (c) , ordförande, §§ 244-276
Lena Celion (m), ordförande, §§ 277-287
Björn Jansson (s), 2 :e vice ordförande
Lars Thomsson (c)
Per-Olof Jacobsson (c), §§ 244-276
Eva Gahnström (c)
Håkan Onsjö (m)
Mats-Ola Rödén (fp)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Hanna Westerén (s)
Bo Björkman (s)
Lilian Virgin (s)
Brittis Benzler (v)
Inger Harlevi (m), tjg ersättare
Kjell Skalberg (c), tjg ersättare §§ 277-287
Stefan Nypelius (c), tjg ersättare §§ 277-287

Övriga närvarande

Kjell Skalberg (c), §§ 244-276
Stefan Nypelius (c), §§ 244-276
Yngve Andersson (kd)
Bror Lindahl (fp)
Eric Martell (s)
Stefaan De Maecker (mp)
Tommy Gardell (s)
Leif Dahlby (s)
Roland Norbäck (v)

Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lindskog , utvecklingsdirektör

Ann Egefalk,
stadssekreterare, tel: 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2008-12-03
Datum för anslags nedtagande: 2008-12-25