Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Närbild: Murgröna på St Olof. Foto: Sara Appelgren 2015 © Region Gotland/Gotlands Museum

Organisation för världsarvsarbetet

2007 antog kommunstyrelsen en organisation för världsarvsarbetet: Organisationen för utveckling och förvaltning av världsarvet Hansestaden Visby. Denna organisation har bestått under åren och fungerat väl. Under framtagande av den nya förvaltningsplanen för världsarvet 2018-2020 framkom behov av att knyta världsarvsarbetet närmare till en strategisk nivå i ansvariga organisationer. Syftet är att organisationen ska möjliggöra ett mer offensivt arbete kring världsarvet. Det övergripande uppdraget är att bevara, använda och utveckla världsarvet idag och för kommande generationer.

Organisationen för utveckling och förvaltning av världsarvet Hansestaden Visby består av fyra hörnpelare: Världsarvssamordnare, världsarvsråd, världsarvsstudio och världsarvsforum. Grunden för organisationens arbete ska vara Strategi och handlingsprogram för världsarvet Hansestaden Visby del I som antogs i regionfullmäktige 2020.

Världsarvssamordnare

Region Gotland och regionstyrelseförvaltningen svarar för organisationens kanslifunktion med en tjänst som världsarvs­samordnare. Världsarvsamordnar rollen har två delar; en samordnade funktion för interna och externa frågor och processer kopplade till världsarvsarbetet. Den andra delen är en strategisk funktion där världsarvperspektivet ska införlivas i andra sakområden som t.ex. näringsliv och tillväxt, utbildning och krisberedskap.

Världsarvsråd

I Världsarvsrådet ingår två representanter för vardera Region Gotland (ordförande), Gotlands Museum och Länsstyrelsen i Gotlands län, som även utövar tillsynen av världsarvet. I rådet finns även representanter från Uppsala universitet Campus Gotland, Statens fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet, Visby stift, Visby Centrum, Fastighetsägarna, Visby Innerstadsförening, Hyresgästföreningen, Gotlands förenade besöksnäring, Medeltidsveckan och DBW:s innerstadsråd.

Världsarvsstudio

Det aktiva världsarvsarbetet genomförs av en Världarvsstudio bestående av regionala tjänstemän från teknikförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen. I arbetsuppgifterna ingår att ta initiativ till förvaltningsövergripande utveckling av världsarvet, koordi­nera insatserna och följa upp åtgärderna i handlingsplanen.

Världsarvsforum

Världsarvsforum är en kreativ arena där allmänhet, verksamma och sakkunniga kan mötas kring olika världsarvsfrågor. Forumet bjuder in under ett specifikt tema varje gång. Inbjudna är allmänheten och ett brett spektrum av organisationer och verksamheter som berörs av det aktuella temat.

Världsarvsforum hålls minst en gång per år.