BUN § 85

Utskrivet från: http://gotland.se/40465

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-11-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-11-05

BUN § 85
Motion, försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial ”spetsutbildning”

Dnr 2008/145-64

I en promemoria daterad 2008-05-26 från Utbildningsdepartementet lämnas förslag till en förordning om en försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasiala spetsutbildningar i matematik, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen. Försöksverksamheten föreslås omfatta utbildningar som påbörjas under perioden 1 juli 2009 – 30 juni 2014. Utbildningen, som inrättas som specialutformade program, bör kunna förenas med studier vid universitet och högskola i kurser inom spetsutbildningens ämnesområde. Vid intagning till spetsutbildningarna ska huvudmannen kunna tillämpa prov som kompletterande urvalskriterier utöver betyg. Försöksverksamheten får högst omfatta 20 utbildningar i landet, spridda över riket, och högst 30 elever per utbildning och intagningsomgång. Skolverket beslutar om riksrekrytering för spetsutbildningar i gymnasieskolan och om att fristående skolor ska få delta i försöksverksamheten.
Kommunfullmäktigeledamoten Solveig Artsman har i en motion daterad 2008-06-18 anfört bl a följande:

…”Det är angeläget att skolans undervisning anpassas till alla elevers behov, det gäller såväl elever med behov av extra stöd som elever som behöver extra utmaningar i undervisningen får att stimuleras i sin kunskapsutveckling. Det svenska skolsystemet bör på ett bra sätt kunna erbjuda elever med särskilda talanger inom något område en tillräckligt utmanande utbildning får att de ska komma helt till sin rätt och utvecklas optimalt i förhållande till sin kapacitet och förmåga samt sitt intresse. I normalfallet ska det ske inom ramen för ordinarie utbildningar genom en individanpassad undervisning. I vissa fall kan det dock vara i elevernas intresse att erbjuda en utbildning som är specialutformad för att på bästa sätt ta tillvara en elevs särskilda förmågor.
Det finns en efterfrågan på sådana utbildningar försöksverksamheten är tänkt att omfatta. För att vinna erfarenheter inför ett eventuellt beslut om en kommande permanent verksamhet med spetsutbildningar kan en försöksverksamhet komma att inledas…”.

Kommunfullmäktigeledamoten Solveig Artsman yrkar i motionen att Gotlands Kommun anmäler sitt intresse av att delta i denna försöksverksamhet. Motionen hade översänts till BUN för yttrande. Yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2008 11 10.

---

BUNs arbetsutskott behandlade frågan om deltagande i försöksverksamheten vid sitt sammanträde 2008-08-27 och beslöt då att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för Gotlands kommun att delta i försöksverksamheten, samt att ärendet skall behandlas vid BUN-sammanträdet 2008-11-05. (Au § 2008/60)
Gymnasiechef Alf Nilson anför i skrivelse 2008-09-30 bl a följande:

…”Dagens motsvarighet till de spetsutbildningar som förslås i gymnasiebetänkandet är utbildningar med riksintag, vilket innebär att skolan tar emot sökande från hela landet samtidigt som avlämnande kommun är tvungen att betala om eleven tas in. Ett viktigt kriterium för riksintag är att utbildningen skall vara nationellt unik. Gotlands kommun har i dag två utbildningar med riksintag, Sjöfart och Rörlig bild.

Försöksverksamhet med spetsutbildningar inom nya områden
 I förslaget att de utbildningar som i dag är riksrekryterande (de som får vara kvar) kommer att benämnas spetsutbildningar och ha riksintag. Samtidigt föreslås att det startas en försöksverksamhet med spetsutbildningar inom andra områden än i dag, t ex inom matematik, naturvetenskap och språk. För försöksverksamheten skall utgå stimulansbidrag. Försöksverksamheten får högst omfatta 20 utbildningar i landet, spridda över riket, och högst 30 elever per utbildning. Försöksverksamheten är tänkt att pågå 1 juli 2009 – 30 juni 2014.  
Följande gäller för de skolor/elever som deltar:

- Möjlighet att göra avsteg från den nationella programstrukturen

- Hänsyn kan tas till färdighetsprov eller intyg om färdighet vid intagningen

- Eleven skall kunna läsa högskolekurser och få högskolepoäng

 …”Om Gotland skulle anordna en spetsutbildning för huvudsakligen ungdomar från fastlandet, eller för all del med en betydande del från Gotland, skulle det innebära att vår lärare i latin och grekiska helt skulle engageras i spetsutbildningen. Våra ”vanliga” elever skulle därmed fråntas lärarresurser som svårligen kan ersättas. Språkinriktningen på Samhällsvetenskapsprogrammet skulle inte längre kunna erbjuda latin inom inriktning språk och inte heller klassiskt grekiska inom det individuella valet. I dag är vi landets enda skola som har elever som läser klassisk grekiska både kurs A och B”… Gymnasiechefen bedömer att det enda område som i nuläget skulle kunna vara aktuellt för en ansökan om spetsutbildning är språk, och med anledning av detta har rektor Charlotte Lilja utrett denna fråga. I utredningen anförs bl a:

 Gymnasiechefen delar rektors uppfattning att en spetsutbildning som innefattar latin och grekiska m m skulle innebära en åderlåtning av språkundervisningen för ungdomar i den ”vanliga” kommunala gymnasieskolan. Trots att det skulle vara en intressant profil för Gotlands kommun är risken stor att det inte gagnar våra gotländska ungdomar, vilket bör vara BUNs första prioritet.
 Gymnasiechefen föreslår med hänvisning till ovanstående att Gotlands kommun f n inte ansöker om att få delta i försöksverksamheten.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Gymnasiechefens skrivelse antas som BUNs svar på remissen.
    2. BUN överlämnar skrivelsen till kommunstyrelsen och föreslår att Gotlands kommun i dagsläget avstår från att ansöka om  spetsutbildning, samt att motionen anses besvarad med gymnasiechefens skrivelse.
    3. Beslutet förklaras omedelbart justerat