BUN § 86

Utskrivet från: http://gotland.se/40464

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-11-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-11-05

BUN § 86
Implementering av Vision 2025 och Varumärket Gotland - varumärkesplattform för Gotland

KS dnr 2008/0176-10; BUN 2008/100-60

Ledningskontoret har framlagt förslag till varumärkesplattform, ett styrdokument för utveckling av varumärket Gotland. Plattformen är ett av flera program för utveckling och tillväxt på Gotland som kommunfullmäktige ska anta, t ex det regionala utvecklingsprogrammet och kommunens tillväxtprogram.

Varumärkesplattformen innehåller fem s k kärnvärden som ska vara ledord för utveckling och kommunikation och ”hur vi uppträder mot varandra och andra”. Kärnvärdena för Gotland är: Kreativitet, närhet, livskraft, livslust och magiskt. Plattformen innehåller också ett s k varumärkeslöfte som ska genomsyra det som erbjuds och kommuniceras och som anger vad man kan förvänta sig av Gotland: Löftet är ”Gotland den magiska ön”. Plattformen innehåller också en beskrivning av hur profileringen av Gotland ska gestalta sig för att öka attraktionskraften. Avsikten är att plattformen ska presenteras för behandling i kommunfullmäktige tillsammans med bl a det regionala utvecklingsprogrammet och tillväxtprogrammet. Kommunstyrelsen antog varumärkesplattformen 2008-04-24, KS §2008/102.

BUN-ledamöterna hade i anslutning till BUN-sammanträdet 10 september under Ledningskontorets ledning genomfört en s k Workshop kring varumärkesplattformen. Utredningssekreterare Gunilla Carlson hade sammanställt BUN-ledamöternas synpunkter. Sammanställningen behandlas i BUN i samband med fastställande av BUNs styrkort 2009.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1.  Det fortsatta arbetet med Vision 2025 och Varumärket Gotland skall bedrivas inom ramen för BUNs styrkort.