BUN § 87

Utskrivet från: http://gotland.se/40463

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-11-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-11-05

BUN § 87
Förlängd giltighetstid för BUNs jämställdhetsplan

Dnr 2006/152-60

Fr o m 1 januari 2009 gäller en ny samordnad lagstiftning, (”Diskrimineringslagen”), som ersätter jämställdhetslagen, lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder, lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, lagen om likabehandling av studenter i högskolan, lagen om förbud mot diskriminering och lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.

En arbetsgivare har skyldighet att fullgöra diskriminerings­lagens krav angående osakliga löneskillnader 2009 (eller det år som bestämmelsen blir tillämplig första gången). En samordning inom Gotlands kommun är nödvändig i dessa sammanhang, varför BUFs arbete är beroende av Ledningskontorets initiativ och uppdrag när det gäller osakliga löneskillnader.

Den nya lagstiftningen träder i kraft i närtid och kräver att en handlingsplan för jämställda löner och en jämställdhetsplan utarbetas vart tredje år i stället för varje år enligt nuvarande lagstiftning.

Personalchef Bo Stenbom föreslår med hänvisning till ovanstående att BUN beslutar att nuvarande jämställdhetsplan (2006 – 2007) förlängs att gälla i tillämpliga delar under återstoden av 2008 och tillsvidare, dock längst t o m 2009‑12‑31.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Nuvarande jämställdhetsplan (2006 – 2007) förlängs att gälla i tillämpliga delar under återstoden av 2008 och tillsvidare, dock längst t o m 2009‑12‑31.